کیک روغنی مغزدار OC-008

OC-007

OC-009

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

کیک روغنی مغزدار

OC-۰۰۸

۶۰ گرم

۴۰ عدد

کیک روغنی مغزدار

OC-۰۰۷

۶۰ گرم

۴۰ عدد

کیک روغنی مغزدار

OC-۰۰۹

۶۰ گرم

۴۰ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)