فرآورده کنجدی بزرک SB-001

SB-002

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

فرآورده کنجدی بزرگ

SB-۰۰۱

۲۰ گرم

۲۸*۶ عدد

فرآورده کنجدی کوچک

SB-۰۰۲

۱۰ گرم

۴۸*۶ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)